İHALE İLANI
Hopa Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından
ESENKIYI TIR PARKI ZEMİN BETONLANMASI İNŞAATI                                                         (Açık Teklif-Kapalı Zarf Usulü İhale Edilecektir)
1. İdarenin
 
a)Adresi
Hopa İlçesi Köylere Hizmet
Götürme Birliği -HOPA
b)Telefon veya faks no
0 466 351 40 75  fax:0466 351 4078
2. İhale konusu yapım işinin
 
 
 
 
Sıra
No
  Yapılacak İşler
Birim
Miktar
1
 C20 HAZIR BETONU DÖKÜLMESİ( HELİKÖPTER PERDAHI DAHIL)
M3
360
2
NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN ZEMİNE KONMASI
TON
25,20
3
MEVCUT ZEMİNİN İŞ MAKİNESİYLE KAZILMASI
M3
540
 
b)Yapılacağı yer
ESENKIYI KÖYÜ 
c)İşe Başlama Tarihi
Sözleşme tarihinden itibaren 5(Beş) işgünü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi
Yer Tesliminden itibaren 15 takvim günüdür.
3.İhalenin
 
a)Yapılacağı yer
Hopa İlçesi Ticaret odası 4.kat Kaymakamlık makam odası
b)Tarih ve Saati
09.03.2017  14.00
Madde 4- İhaleye Katılabilmek  İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
  1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
  2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi(2017 yılına ait)
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 1 (bir) ay içinde düzenlenmiş belge.
  5. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 1(bir) ay içinde düzenlenmiş belge.
  6. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.(Kapalı zarf içinde olmalıdır.)
  7. İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  8. İş deneyim belgesi isteklinin son 10 (on)  yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde İsteklinin,  en az % 30 ’i oranında gerçekleştirdiği veya % 30’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek beton ,asfalt yol ve beton parke  vb işler. MMO odasına kayıtlı inşaat  mühendisi veya mimar
  9. Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen iş bitirme belgeleri.
  10. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi